Serveis

El Consorci de Comunicació Local (CCL) actua en la promoció de les activitats de les emissores locals a través de La Xarxa, una plataforma de continguts radiofònics i serveis a disposició del conjunt de ràdios de proximitat de Catalunya.

La Xarxa presta a les emissores un ampli catàleg de serveis, entre els quals destaquen els següents:

  • Una oferta de programació sincrònica (24 hores de programació distribuïda per satèl·lit) i asíncrona (continguts distribuïts per Internet) amb què les emissores poden enriquir i completar les seves graelles.
  • Promoure que les emissores aportin notícies, cròniques i reportatges en els espais informatius i esportius que formen part de la programació sincrònica.
  • Incorporar continguts divulgatius i d’entreteniment produïts per les emissores a la programació sincrònica, donant-los a conèixer més enllà dels seus àmbits habituals d’emissió.
  • Assistència jurídica, tècnica i lingüística.

A més a més, el Consorci ofereix assessorament jurídic per facilitar l'establiment i el funcionament d'una emissora de ràdio municipal.

Amb l'objectiu de facilitar a les emissores municipals la prestació del servei de radiodifusió, el CCL també pot establir convenis amb altres entitats, organismes i ajuntaments en qüestions que afecten a la comunicació local.

 

Procediment d'integració

L'ajuntament o entitat que vulgui formar part del Consorci de Comunicació Local (CCL) ha d'adoptar l'acord plenari d'adhesió al CCL i comunicar-li-ho.

Tot seguit, el Consell General del Consorci aprova inicialment la incorporació de l'entitat i ho sotmet a informació pública per un termini de 30 dies. Un cop transcorregut aquest període sense que s'hagin formulat suggeriments o al·legacions, l'acord d'admissió esdevé definitiu.

Finalment es formalitza el corresponent conveni interadministratiu d'adhesió, en què es regulen els termes i les condicions de la seva integració.